Heiloo – Oosterbos

Het toekomstige Oosterbos zal worden aangelegd aan de zuid-oostzijde van Heiloo. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Rijksweg A9 en de nieuwe woonwijk Ypestein.

Het bos is ongeveer 16 ha. groot en bestaat uit een woongedeelte van circa 6 ha. en een openbaar gedeelte van circa 10 ha. Het ‘woonbos’ zal in zijn geheel bestaan uit particuliere woonkavels. Dit gedeelte is ruimtelijk en functioneel gescheiden van het openbare bosgedeelte.

Door het aanleggen van het Oosterbos wordt een nieuw groengebied gerecreëerd, dat door ligging en inrichting een specifiek eigen karakter zal  krijgen. Door middel van zichtlijnenen en uitzichtpunten is er een sterke relatie gelegd met het omringende landschap. De beplantingskeuze is afgestemd op de aanwezige bodem  en waterhuishouding.

Om het bos een natuurlijk karakter te geven zijn in de hoofdopzet naast de eigenlijke bospercelen ook grazige delen en overgangen tussen de open en dichte gedeeltes ge-creëerd.

Aanwezige hoogteverschillen,vochthuishouding en bodemopbouw zijn zoveel mogelijk behouden of zelfs versterkt, met het doel de natuurlijke en ruimtelijke diversiteit te vergroten.

In het inrichtingsplan worden drie bostypen onderscheiden, het ‘woonbos’, het ‘overgangs-bos’ en het ‘nat bos’.

In deze drie bostypes komt de landschappelijke overgang van de hoge en droge strandwal naar het lage en natte weidegebied tot uiting.

Door zijn ligging aan de rand van de woonwijk Ypestein kan het toekomstige Oosterbos een belangrijke functie gaan vervullen als recreatief groengebied voor deze wijk.