Disciplines

Tuin- en Landschapsarchitectuur

In het stedelijk zowel als het landelijk gebied is een goede structuur en vormgeving van de ruimte van essentieel belang. Creativiteit en een goede organisatie van de elementen van het ontwerp zijn voor elk project van levensbelang. Als team participeren wij in het integreren van de verschillende onderdelen van het plan.

Civiel- en Cultuurtechniek

Dit onderdeel van het buro is praktijk- en uitvoeringsgericht. Er is veel ervaring met de toepassing van nieuwe materialen. Ook maakt Hollandschap gebruik van moderne hulpmiddelen uit de landmeetkunde, van bodemonderzoek en van computerprogrammatuur. Het CAD-tekensysteem wordt veelvuldig ingezet. Bestekken worden volgens de RAW-systematiek of een traditionele methode opgesteld. Continuering van onze werkzaamheden tijdens de directievoering verhoogt de kwaliteit van het werk en zorgt dat de planning wordt gehaald.

Stedenbouw en Architectuur

Hollandschap pretendeert niet een stedebouwkundig of bouwkundig architectenburo te zijn. Wèl hebben wij deze disciplines binnen ons netwerk van samenwerkende buro’s. Veelvuldig participeren wij in projecten op het gebied van stads- en dorpsvernieuwing en/of bouwkundige inpassingen binnen de groenvoorzieningen. Wij kunnen zo een duidelijke visie en inbreng leveren in het ontwerpproces.

Bosbouw, Landschapsbouw en Ecologie

Hollandschap richt zich op het stedelijke gebied en de overgang naar het landschap. Toepassing en ontwikkeling van de “stedelijke” bosbouw, met daarin natuurlijke zones met een ecologische structuur, hebben binnen het buro de volle aandacht. Ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden zijn dagelijks voorkomende werkzaamheden.

Groen- en Landschapsbeheer

Hollandschap heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van het ontwerp op lange termijn. Het buro is goed ingevoerd in de technische beheeraspekten en het bewaken van de vitaliteit van de voorziening. Het beheerproces krijgt een extra dimensie doordat het beleid steeds opnieuw getoetst wordt aan de structuur van het gebied en aan de functie en de ervaring voor de gebruiker. De ecologie van het stedelijk en van het landelijk gebied wordt veelvuldig in de beheerplannen geïntegreerd.

Projectontwikkeling en Management

Hollandschap is al vele malen ingehuurd om in een zeer vroeg stadium de mogelijkheden van een nieuw project te onderzoeken. Ervaring met het opstellen van een Masterplan en creatief en marktgericht denken, maken ons een volwaardige partner tijdens het gehele ontwikkelingsproces. Concipiëren en illustreren behoren tot onze sterke kanten in alle fasen van het project. Later, tot ver na de realisatie, kan het buro bij het beheer betrokken blijven.

De Dienstverlening

De aard van de dienstverlening is drieledig.

  1. Hollandschap verzorgt, veelal in interdisciplinair verband, een project in zijn totaliteit. De visie van waaruit wij opdrachten uitvoeren is in een buropresentatie beschreven.
  2. Hollandschap levert de gewenste discipline of voert deelopdrachten uit, waardoor het voor de opdrachtgever mogelijk wordt het eigen team optimaal in te zetten.
  3. Hollandschap coördineert en leidt het project in overleg met de opdrachtgever. Hollandschap maakt daarbij gebruik van bepaalde disciplines van de opdrachtgever.