Algemene Voorwaarden

1.1.   Op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden en adviezen van het adviesburo zijn van toepassing de DNR 2005 (rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur) alsmede de onderstaande bepalingen.

1.2.   In geval van strijd tussen de DNR 2005 en onderstaande bepalingen, prevaleren onderstaande bepalingen. Indien onderstaande bepalingen in voorkomend geval vernietigd worden danwel nietig zijn, gelden de DNR 2005.

2.1.   Alle aanbiedingen van het adviesburo zijn vrijblijvend.

2.2.   Het adviesburo is eerst gebonden, nadat zij een opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3.   Mondelinge toezeggingen verbinden het adviesburo slechts, nadat zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever.

3.1.   Op verzoek van het adviesburo deelt de opdrachtgever schriftelijk aan het adviesburo mee de namen en bevoegdheden van de personen, door wie de opdrachtgever zich met betrekking tot de opdracht wenst te laten bijstaan of vertegenwoordigen.

4.1.   Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, maquettes, modellen, computerbestanden en alle informatiedragers – al dan niet elektronisch van aard – die het adviesburo bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.1.   Het adviesburo heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerpen, van maquettes en modellen, alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.2.   Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van het adviesburo te herhalen – ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet verwezenlijkt ontwerp van het adviesburo betreft – zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van het adviesburo.

5.3.   Het adviesburo kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van haar hiervoor bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

6.1.   Het adviesburo heeft het recht haar ontwerpen bij herhaling te verwezenlijken, voor zover redelijke belangen van (de) eerdere opdrachtgever(s) zich niet daartegen verzetten.

6.2.   Het adviesburo heeft het recht bij een gerealiseerd ontwerp/werk duidelijk kenbaar te vermelden dat het ontwerp/de uitvoering door haar is gerealiseerd.

7.1.   Het is niet toegestaan aan een bouwprojekt, dan wel aan onderdelen daarvan, dat verwezenlijkt is naar het ontwerp van het adviesburo, wijzigingen aan te brengen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het adviesburo.

8.1.   In aanvulling op de bepalingen betreffende aansprakelijkheid in artikel 13 e.v. van de DNR 2005, zal de grondslag en omvang van de eventuele aansprakelijkheid van het adviesburo jegens de opdrachtgever bepaald worden overeenkomstig de onderstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval van strijd tussen de DNR 2005 en onderstaande bepalingen prevaleren onderstaande bepalingen.

8.2.   Het adviesburo zal, onverminderd de aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen opgenomen in de DNR 2005 en deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk zijn voor de directe uit een door haar gemaakte verwijtbare fout voortvloeiende schade. Het adviesburo zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de door opdrachtgever geleden bedrijfs-, vertragings-, en/of enige andere vorm van indirecte schade.

8.3.   Behoudens opzet of grove schuld is het adviesburo niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet tijdig nakomen van de overeenkomst.

8.4.   Het adviesburo is niet aansprakelijk voor schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van bodem, lucht of water.

8.5.   De aansprakelijkheid van het adviesburo vervalt na verloop van 1e jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het werk geacht moet worden te zijn opgeleverd.

8.6.   De door het adviesburo te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00. Bij opdrachten waarbij de opdrachtgever consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 75.000,00, bedraagt de te vergoeden schade maximaal € 75.000,00. In geen geval zal de door het adviesburo aan de opdrachtgever of derden te vergoeden schade meer bedragen dan het door haar verzekeraar onder de door het adviesburo afgesloten bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het schadegeval aan het adviesburo uitgekeerde bedrag.

9.1.   De opdrachtgever zal het adviesburo zonder enig voorbehoud vrijwaren tegen vorderingen van derden, verband houdende met de door het adviesburo onder de opdracht aan opdrachtgever geleverde diensten of goederen, danwel voor de opdrachtgever gerealiseerde ontwerpen/werken.

10.1  Tenzij in de opdrachtbevestiging is bepaald dat geschillenbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage als bedoeld in artikel 58 DNR 2005, zullen alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ´s-Gravenhage.

Zevenhuizen-Moerkapelle, 24 april 2007