Haren – Begraafplaats Scharlakenhof

Aanleiding voor het opstellen van dit plan is de beperkte capaciteit van de huidige begraafplaats. De huidige functies van het plangebied zijn te benoemen als: ecologisch groengebied, extensief agrarisch gebied en uitloopgebied voor nabij gelegen woningen. Bij de ontwikkeling van het plan moest daarom rekening gehouden worden met een groot aantal ecologische- en landschappelijke uitgangspunten, waaronder het versterken van de ecologische potenties, handhaven van de graslandzone rond het bestaande bosgebied en gebruik van inheems plantmateriaal.

Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp was het behoud van het huidige afwisselende landschapsbeeld. De grootste ingreep bestaat uit de aanleg van een drietal grafheuvels. Hiermee behoudt het landschap voor een groot deel zijn huidige vorm en wordt tevens verwezen naar een historische context, aangezien grafheuvels in deze regio veelvuldig voorkwamen.

De grafheuvel is zo ingericht dat het aangrenzende natuurgebied volledig open blijft. Het zicht op Haren en de overige grafheuvels is zo veel mogelijk afgeschermd.

De heuvel vertoont een hoogteverloop van west naar oost. Het hoogste punt in het westen wordt het meest intensief gebruikt, hier liggen de keldergraven. Richting het laagste punt wordt steeds minder intensief begraven.

De grafheuvels bevinden zich op de overgang tussen bos en weidegebied en vormen strakke, intensief beheerde eilanden in een extensief beheerd landschap. Op die manier ontstaat een ecologische gradiënt van oost naar west, die aan de oostzijde start als bosgebied en via de ruige overgangszone en het extensief beheerde weidegebied in het agrarisch gebied eindigt.